TemporadaPROTOCOL MESURES COVID-19 CAMPUS 2020

18 junio, 2020
https://uevilassardemar.cat/wp-content/uploads/Imagen1.png

PRESENTACIÓ

Les activitats d’educació en l’esport són una eina educativa de primer ordre i una gran oportunitat perquè nens, nenes gaudeixin d’un lleure de qualitat i amb transmissió de valors.

La metodologia pròpia de l’educació en l’esport, camps de treball de futbol els permet seguir adquirint tot un seguit de competències complementàries a les de l’educació formal i integrar un ampli ventall de valors (cooperació, igualtat, compromís, vida saludable…) en el context, activitats i marc de relacions personals propis del temps de lleure.

Totes aquestes característiques prenen un relleu especial en el context de la pandèmia per la COVID-19 perquè tenen la triple funció d’ajudar a assumir i processar emocionalment les conseqüències i implicacions de la crisi, recuperar la convivència presencial amb altres infants i fer aprenentatges específics d’autoprotecció i nous hàbits.

En aquest sentit l’educació en l’esport lleure de l’estiu del 2020 és especialment rellevant per a la infància en la fase postconfinament:

 • L’aprenentatge en les noves rutines, especialment les que tenen a veure amb la higiene i la protecció, i el protagonisme d’infants i joves en aquests nous aprenentatges.
 • La retrobada i el contacte amb companys i els espais oberts.
 • La recuperació del sentit de comunitat: les interaccions socials, el retrobament amb les amistats, el contacte amb referents adults més enllà del nucli familiar.

 

1.- CONSIDERACIONS COMUNES RESPECTE A LES ACTIVITATS 

 1.1.- Consideracions sobre la mida dels grups i les ràtios

Per a establir la ràtio entre participants i dirigents es pren de referència la que marca el Decret 267/2016 i queda fixada en 1 entrenador per cada 10 participants, començant sempre amb un mínim de 2 persones dirigents per activitat.

Les persones participants en cada activitat es dividiran en grups de fins a

10 participants anomenats «grups de convivencia o de treball” i cada grup tindrà assignat com a mínim una persona dirigent.

Depenen de l’evolució de la situació podría variar els grups a 12 participants, sempre amb 2 dirigents en les activitats, ampliant l’espai de camp per mantenir distancies.

Cada persona dirigent es relacionarà sempre amb el seu mateix grup d’infants amb excepció d’aquelles activitats que puguin requerir algun monitor/a especialitzada, que sempre haurà de ser la mateixa persona per cada grup.

Entre tots els participants caldrà vetllar pel manteniment dels 2 metres de distància.

El funcionament en aquest tipus de grups de convivència permetrà, en cas de detecció d’un infant amb simptomatologia compatible, un ràpid aïllament de les persones de contacte i una traçabilitat en cas de possibles contagis.

En tots els casos, es prendrà com a mesura estàndard que cada participant disposi de 4 metres quadrats d’espai. Aquesta mesura permetrà calcular l’ocupació màxima de les instal·lacions on es desenvolupin les activitats.

1.2.- Requisits generals per a participar en les activitats

Els/les participants a les activitats han de complir alguns requisits per preservar la salut del grup, com poden ser:

 • Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 • No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
 • Calendari vacunal actualitzat (exceptuant vacunacions posposades pel període de confinament). Requisit per a la inscripció.
 • En infants o adolescents amb patologies prèvies de base caldrà que sigui valorada pels serveis mèdics de manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats, donat que són població de major risc enfront a la COVID-19.

El tutor/a legal de l’infant juntament amb el full d’inscripció haurà de signar una declaració responsable, a més del permís previst al Decret 267/2016, que l’infant/adolescent reuneix els requisits de salut abans esmentats i de coneixement del context de pandèmia actual i les circumstàncies i risc que comporta.

 1.3.-  Característiques de les activitats 

Els àmbits de realització del lleure són els camps de treball d’esport. Dins d’aquesta tipologia, totes les activitats i accions que es realitzin hauran de mantenir la distància física entre totes les persones participants (tant infants com dirigents), en equips petits i evitant que els infants es toquin la cara.

2.- MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ GENERAL

2.1.-  Professional de referència, formació i coordinació en l’àmbit de la salut i la protecció. Es crea una nova figura anomenada “Responsable de seguretat ihigiene.

Les seves funcions són vetllar pel compliment de les mesures apuntades en aquest document i protocols que el desenvolupin, així com també garantir la formació i informació en aquesta matèria cap a infants, i les seves famílies, i cap a la resta de l’equip de dirigents.

Les entitats gestores hauran de garantir que, com a mínim la persona designada com “responsable de seguretat i higiene” i la persona responsable de l’activitat, han seguit una formació destinada a aprofundir en les mesures de protecció, així com en la detecció de símptomes. 

2.2.-  Salut Pública participarà en la formació dels i les responsables de les activitats que es facin i facilitarà el contacte amb els CAP en cas que sigui necessari.

Així mateix, des de Salut Pública es facilitarà la creació de protocols de comunicació entre l’equip de dirigents i els serveis de salut on s’adscrigui el municipi que aculli l’activitat (CAP de referència) davant de qualsevol incidència, especialment les relacionades amb la COVID-19.

2.3. Requisits generals sobre la prevenció en l’ àmbit de la salut:

  2.3.1.- Rentat de mans sistemàtic 

 Rentat de mans habitual a l’inici i al final de cada activitat. S’entrenarà els infants en la tècnica del rentat de mans efectiu (OMS, 2020).

S’especificarà el procediment concret de rentats de mans en els protocols complementaris.

Es garantirà l’existència d’un punt de rentat de mans per a cada grup de convivència (tot i que pot ser d’ús compartit garantint la distància de seguretat).

En punts estratègics (entrada, sortida, zones descans, entrades interiors…) la          col·locació de      dispensadors         de      solució        hidroalcohòlica.

  2.3.2.- Ús de mascaretes    

En la realització d’activitats no és necessari l’ús de mascaretes si es mantenen les distàncies de seguretat. S’utilitzaran mascaretes en el cas que no sigui possible aquest manteniment de la distància com per exemple, en el cas d’ús de transport o en el cas de necessitar fer una atenció envers l’infant que trenqui aquesta distància mínima (per exemple per tal de dur a terme una cura).

  2.3.3.- Llistats de comprovació de símptomes 

Diàriament es comprovarà l’estat de salut d’infants i monitors/es per garantir que poden participar de les activitats amb seguretat per a ells i per a la resta de persones del seu entorn.

El resultat de les mesures de temperatura corporal quedarà registrat i a disposició de les autoritats competents per al seu control.

2.4 PROTOCOL ESPECÍFIC

Organització Entrada-Sortida 

 • Hi hauran 3-5 accesos a les instal.lacions (depenen grups de treball), cada grup tindrà assignat un accès. (informació a les famílies).
 • Els grups utilitzaran el mateix accès per entrar i sortir. Es comunicarà a les famílies dels grups pertinents amb antel.lació a l’inici del campus.
 • Cada grup de treball tindrà habilitada una zona diferent a la resta per deixar les seves pertenències.
 • L’entrada i la sortida es farà de forma esglaonada per mantenir la distància.
 • Evitar aglomeracions en els accesos de les instal.lacions i mantenir la distància de seguretat.
 • Les famílies o tutors del nens/es no podràn accedir a l’instal.lació.
 • En cada accès hi haurà un responsable per control d’higiene (desinfecció gel mans) y prendre la temperatura.
 • Evitar contacte i mantenir distància de seguretat.
 • Espai assignat i habilitat per la recollida dels nens/es per grups.
 • Permanència de 8.00h a 9.00h i horari recollida 13.30h-14.15h

 

Prevenció, seguretat, neteja i desinfecció 

 • Desinfecció diària de superficies comuns per garantir seguretat.
 • Roba neta, obligatori portar la roba neta i rentada cada dia.
 • Cada grup tindrà el seu material i no es podrá compartir.
 • Desinfecció del material cada dia desprès del seu ús.
 • Nen/a ha de portar la seva ampolla d’aigüa individual i no es podrá compartir.
 • Els entrenadors, monitors i personal portaràn mascareta d’ús obligatori, en cas de no mantenir la distància de seguretat.
 • No hi haurà servei de vestuari ni tampoc dutxes.
 • Els nens/es vindràn equipats des de casa i les botes de futbol en una bossa a part.
 • Accès WC individual acompanyat de monitor (evitant tocar superfícies).
 • Rentat i neteja de mans durants les activitats, en els moments de descans.
 • Cada nen/a tindrà un document individualitzat per el control diari de temperatura (també tot el personal que accedi a l’instal.lació).
https://uevilassardemar.cat/wp-content/uploads/00100_0000152355_escut-2.png

Unió Esportiva Vilassar de Mar

© 2019 Avís legal y Política de Privadesa

2022 © copyright Or&Not Agency